Kuukausi: tammikuu 2015

Aloitetaan sopimuksesta

Jos draamatyöskentely on uutta opettajalle ja/tai oppilaille, on syytä edetä pienin askelin. Tärkeintä on ylittää ensimmäinen kynnys, uskaltautua kokeilemaan. Draama edellyttää turvallista työskentelyilmapiiriä, ja työskentely aloitetaankin yleensä tutustumis- ja ryhmäytymisleikeillä. Jos ryhmäläiset tuntevat toisensa hyvin ja ovat tehneet draamaa aiemmin, tämä vaihe voi olla lyhyempi kuin kokonaan uuden ryhmän kohdalla. Lisäksi toiminnan alkaessa tehdään draamasopimus. … Jatka lukemista Aloitetaan sopimuksesta

Draaman genret

Draama on monimerkityksinen sana ja pedagogisessakin mielessä draama on hyvin laaja käsite. Heikkinen (2005) käyttää käsitettä draamakasvatus, joka kattaa kaiken sen draaman ja teatterin, joita koulussa ja teatteri-ilmaisun opetuksessa hyödynnetään. Heikkisen mukaan teatteri on muotoa ja draamakokemus tiedonhankintaa. Draamakasvatuksen tarkoitus on luoda kouluun fiktiivisiä oppimisympäristöjä. Draamassa oppimisympäristö - draaman maailma - luodaan teatterin keinoja hyödyntävillä … Jatka lukemista Draaman genret

Liikkeelle

Miten draamassa pääsee alkuun? Draamasta kiinnostunut opettaja tarvitsee tietoa draamasta, draaman pedagogisesta käytöstä ja draamaopetuksen toteuttamisesta. Tietoa on onneksi saatavilla yhä enemmän myös suomeksi. Draamaopetuksesta kiinnostuneille on tarjolla monenlaista luettavaa aina tieteellisistä tutkimuksista käytännön draamaharjoituksia sisältäviin oppaisiin. Seuraavat kolme kirjaa valottavat hyvin draaman olemusta ja draamaopetusta jatkumona koko peruskoulun osalta. Heikkinen, H. 2004: Vakava leikillisyys … Jatka lukemista Liikkeelle

Muutoksen hitaus

Draaman asema peruskoulussa on erikoinen, ja siinä tapahtuvia muutoksia on mielenkiintoista seurata. Tein aikoinaan gradun ilmaisukasvatuksesta, joka sisältyi peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin osana viestintäkasvatusta. Selvitin työssäni ilmaisukasvatuksen roolia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ala-asteen opetuksen kehittämisessä ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tarkastelin ilmaisukasvatusta draamapedagogiikan näkökulmasta, joka tarjoaa teoreettisen taustan niin draaman pedagogiselle käytölle kuin teatteritaiteeseen perustuvan oppiaineen … Jatka lukemista Muutoksen hitaus

Erityistä draamaa

Draama voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Se liittyy ensinnäkin näytelmäkirjallisuuteen ja teatteriin, mutta koulunäytelmien, ilmaisukasvatuksen ja pedagogisen draaman kautta myös kouluopetukseen. Blogissani tarkastelen draamaa pedagogiikan, en niinkään näyttämötaiteen näkökulmasta. Pedagogisessa mielessä draama on sekä teatteritaiteeseen perustuva oppiaine että teatterin keinoja hyödyntävä opetusmenetelmä. Opetusmenetelmänä draama on toiminnallinen ja se perustuu osallistujien väliseen vuorovaikutukseen, myös draamassa oppiminen … Jatka lukemista Erityistä draamaa